Algemene Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website: www.maisonslash.be


1. Applicatie

1.1. De “Website” is de website die beschikbaar is op het volgende adres: "www.maisonslash.be". Het begrip “U” refereert aan iedere gebruiker, hetzij een fysieke of legale persoon, wel of niet ingeschreven op de Website, die de Website raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met Maison Slash bvbaa.

1.2. Tijdens het surfen op de Website, door het lezen van documenten, het downloaden van bestanden, deze te raadplegen en/of op enige manier te gebruiken, door U te registreren via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, door een login aan te maken, door lid te worden, U te abonneren of een contract af te sluiten met Maison Slash bvba, geeft U formeel, onvoorwaardelijk en zonder enige reservaties aan dat U akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze te respecteren.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement, en contract dat de partijen verbindt. Daarenboven sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen deze.

Maison Slash BVBA behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op om het even welk ogenblik te amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze amenderingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de Website.

De bijkomende regels en gedragslijnen zijn een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. Het is daarom aangeraden regelmatig de nieuwste versie van deze algemene voorwaarden door te lezen. Deze zijn te allen tijde beschikbaar op het volgende adres: alloallo@maisonslash.be

2. Maison Slash BVBA

2.1. De Website wordt uitgebaat door de Maison Slash BVBA, met maatschappelijke zetel te B-1742 Ternat, Muilemlaan 31, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Bedrijven onder het nummer BE0669.979.097(hierna “maison slash bvba” genoemd).

2.2. Alle rechten en verantwoordelijkheden ten gunste van Maison Slash bvba zijn eveneens van toepassing op derden die door Maison Slash bvba zijn aangesteld.

3. Toegang

3.1. De Website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop gangbare software is geïnstalleerd (internetbrowser, operationeel systeem, enz.). Maison Slash bvba garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet verantwoordelijk gehouden worden als u er niet in slaagt de gehele of een deel van de Website te raadplegen en/of te gebruiken, ongeacht de reden hiervoor.

Derhalve bent u verantwoordelijk u te voorzien van de informatica-apparatuur, en mogelijke menselijke middelen, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat u zich met de Website kunt verbinden.

3.2. De Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. U hebt uitsluitend het recht de Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Onder deze titel geniet u van een persoonlijke gebruikslicentie voor de Website en zijn inhoud, die niet overdraagbaar en uitsluitend gelimiteerd is tot een gebruik voor persoonlijke doeleinden. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van uw toegang tot de Website.
Ieder commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” heeft betrekking op iedere verkoop of verhuur van de verscheidene functionaliteiten van de Website of van de affiliaties of opnames op de Website, of op elk gebruik van de Website en zijn componenten met als enig doel publicitaire of abonnementsinkomsten te genereren, of meer algemeen oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met het eerlijk gebruik tegenover Maison Slash bvba en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.

Het is U daarenboven strikt verboden alle of een deel van de elementen aanwezig op de Website te modificeren, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, te distribueren, of op basis ervan afgeleide werken te creëren. Het is daarom verboden (en u kunt anderen hier het recht niet toe geven) enige rechten betreffende de Website en zijn inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, alle rechten betreffende de software, te kopiëren, te modificeren, een afgeleid werk eruit te creëren, het ontwerp of de samenstelling ervan om te keren, of op iedere andere manier de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, te sublicentiëren of op enige manier te transfereren.

3.3. In het kader van uw toegang tot de Website of zijn inhoud, zult U zich uitdrukkelijk ervan weerhouden, op om het even welke manier en ongeacht de gebruikte technische middelen, om:

 • Te trachten toegang te hebben tot delen die niet publiek online geplaatst zijn;
 • Aanpassingen te maken aan de Website;
 • Een daad te stellen die, op om het even welk ogenblik, de goede werking van de Website zou kunnen verstoren op om het even welke manier;
 • Een (automatisch) systeem te gebruiken zoals, maar niet gelimiteerd tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offlines readers’, enz., die tot doel hebben toegang tot de Website te creëren zodat meer berichten naar de Website gestuurd worden dan mogelijk is door een normaal (manueel) gebruik door een persoon met gebruik van een normale internetbrowser. De term ‘berichten’ betreft onder andere vragen en verzoeken, antwoorden en deelname aan wedstrijden, stemmen, alle interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs als U reageert op een verzoek dat op de Website is geformuleerd (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd) ;
 • Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, belagend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, een bedreiging voor het private leven van anderen, hatelijk, racistisch of die op een andere manier laakbaar is te vertonen, op te laden, te sturen, via e-mail door te geven of op enige andere manier te openbaren;
 • Inhoud die in strijd is met de geldende internationale wetgeving te raadplegen, te tonen, te downloaden, te versturen of uit te zenden;
 • Trachten andere gebruikers te misleiden door zich de naam of handelsnaam van andere personen onrechtmatig toe te eigenen;
 • Gewelddadige inhoud, brevetten, gedeponeerde merken, fabricatiegeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan andere toebehoren te downloaden, te vertonen, te versturen, of per e-mail of op enige andere manier te transfereren;
 • Iedere inhoud die computervirussen of andere code, bestand of programma’s ontworpen voor het onderbreken, vernietigen of limiteren van de functionaliteit van om het even welke software, computer of telecommunicatiehulpmiddel bevat, zonder dat deze opsomming limitatief is, te downloaden, te vertonen, te versturen, of per e-mail of op enige andere manier te transfereren;
 • Een handeling te doen die een verstorend effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te hebben op de Website;
 • De diensten, de servers, de met de diensten verbonden netwerken te verhinderen of te verstoren, of het weigeren zich te houden aan de voorwaarden, procedures,
 • Een handeling te doen die een verstorend effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te hebben op de Website;
 • De diensten, de servers, de met de diensten verbonden netwerken te verhinderen of te verstoren, of het weigeren zich te houden aan de voorwaarden, procedures, algemene regels of reguleringen die van toepassing zijn op de netwerken die met de Website verbonden zijn;
 • Eén of meerdere andere gebruikers van de Website of zijn inhoud te belagen op om het even welke manier;
 • Persoonlijke gegevens betreffende andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

Tenslotte verbindt u zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgen te nemen om te verhinderen dat uw apparatuur of uw gegevens besmet zijn met virussen, bugs, Trojaanse Paarden, of om het even welke andere malware, van om het even welke aard.

3.6. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde delen van de Website moet U zich registreren, een login creëren en/of lid worden. U verbindt zich ertoe tijdens de registratie juiste, actuele en volledige informatie te geven, en ervoor te zorgen dat deze regelmatig bijgewerkt wordt. Indien dit niet het geval is heeft Maison Slash het recht de account te schorsen of te sluiten, of U de toegang tot de gehele of een deel van de Website of zijn inhoud te ontzeggen.

Houdt uw login en paswoord geheim en deel deze niet met derden. U bent de enige verantwoordelijke voor het geheimhouden van uw paswoord en van ieder gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden door anderen. In geval van twijfel over het confidentieel karakter van uw paswoord moet U dit onmiddellijk veranderen of zo snel als mogelijk Maison Slash bvba hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via dit e- mailadres: alloallo@maisonslash.be

In overeenstemming met artikel 5.1 hieronder is ieder lid of iedere geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn registratie of lidmaatschap en voor de mogelijke misbruiken of schade die hieruit kunnen voorkomen. Maison Slash bvba kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het paswoord.

U aanvaardt ook dat U verantwoordelijk bent, tegenover alle anderen, en meer bepaald de op om het even welke manier gerepresenteerde personen, voor alle inhoud die u op de Website of door middel van de Website publiceert.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de beelden, de foto’s, de informatie, de informatieve elementen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, databank, de muziek en alle andere elementen van de Website, en in het algemeen, de inhoud zowel als de structuur van de Website, behoren toe, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Maison Slash bvba, en zijn beschermd door verscheidene intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het recht sui generis van de aanmaker van de databank, enz.), wat U erkent en aanvaardt. Door het surfen op of raadplegen van de Website, door U te registreren, door lid te worden, door een login te creëren, door bestanden te downloaden of door van de inhoud gebruik te maken, kunnen geen van de hierboven beschreven rechten of gelijkaardige rechten ontleend worden.
Maison Slash bvba garandeert dat de elementen die aanwezig zijn op de Website en die beschikbaar gesteld worden de rechten van derden respecteren, en in het algemeen niet onwettig zijn. Maison Slash bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de Website gepresenteerd wordt. Maison Slash bvba geeft daarenboven geen enkele garantie van echtheid, handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, om het even welk, van de informatie gepresenteerd op de Website.

4.2. De gedeeltelijke of totale reproductie, de distributie, de verkoop, het delen, het publiceren, het aanpassen en/of het gebruik van de Website en zijn inhoud, in iedere vorm en op welke manier ook, zijn strikt verboden. Het opslaan van om het even welke informatie en/of element van de Website in een (elektronische) databank is niet toegelaten, met uitzondering van het automatisch vastleggen van informatie door de webbrowser.

4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, beelden en/of andere elementen online te plaatsen geeft U Maison Slash bvba automatisch en gratis het recht deze elementen te reproduceren, deze te communiceren en/of deze op een andere manier te gebruiken, zowel op de Website als in eventuele andere producten die uitgegeven worden door Maison Slash bvba.

5. Verantwoordelijkheid

5.1. Algemeen

Het raadplegen en het gebruik, van welke aard dan ook, en met welke technologische middelen dan ook, van de Website, is altijd op Uw eigen verantwoordelijkheid. Algemeen kan Maison Slash bvba op geen enkele manier verantwoordelijk zijn tegenover gebruikers en/of derden voor mogelijke schade door deze geleden, van om het even welk aard (direct, indirect, nevenschade, enz.), inkomensverlies, verlies van gegevens, verlies van een kans of van alle schade voortvloeiend uit de nalatigheid of vergetelheid in het inrichten, uitbaten en aanbod van de Website, met inbegrip van alle partijen en/of mogelijke schade voor de gebruiker en/of derden.

5.2. Beschikbaarheid

Maison Slash bvba is in het algemeen gehouden aan een inspanningsverbintenis. Maison Slash bvba zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke directe of indirecte schade die U lijdt tijdens Uw gebruik van de Website, van de websites die ermee verbonden zijn, en/of van de inhoud die ter beschikking gesteld wordt. Eveneens is Maison Slash bvba slechts gehouden aan zijn opzet of grove fout. Zij is niet verantwoordelijk voor de opzet of grove fout van zijn werknemers, lastgevers en in het algemeen zijn uitvoerende agenten.

Maison Slash bvba zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde beschikbaar blijft voor een normaal aantal gebruikers. Als het aantal gebruikers die tegelijkertijd aanwezig zijn op de Website bijzonder hoog is, kan Maison Slash bvba de optimale werking van en toegang tot de Website en zijn inhoud niet garanderen.

Maison Slash bvba is ook niet verantwoordelijk voor contracten en relaties tussen de gebruikers van de Website.

Maison Slash bvba garandeert daarenboven ook de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of die aanwezig zijn op de Website met uw apparatuur, noch de toegankelijkheid tot deze elementen.

U zult ook Maison Slash bvba vrijwaren voor iedere klacht, in één of ander van de volgende gevallen:

 • Gemis van kansen of inkomen van welke aard dan ook door het wel of niet functioneren of het gebruiken of niet gebruiken van de Website of van de inhoud die zich daarop bevond of zich bevonden zou moeten hebben;
 • Onwettelijke of ongeoorloofde intrusie door derden in de webserver of op de Website van Maison Slash bvba;
 • Het inbrengen van een computervirus in de webserver of de Website;
 • Tijdelijke verstoring van de bandbreedte;
 • Onderbreking van de internetverbinding door een gebeurtenis die buiten de controle van Maison Slash bvba ligt.
 • Onderbreking van de internetverbinding door een gebeurtenis die buiten de controle van Maison Slash bvba ligt.

U aanvaardt dat de aangeboden functies doorheen de Website kunnen evolueren. Zo zullen sommige verwijderd worden en andere toegevoegd worden, zonder dat U de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kunt beschouwen. Eveneens zal enkel Maison Slash bvba beslissen over het toevoegen of verwijderen van enige inhoud die op de Website gepresenteerd wordt.

Maison Slash bvba behoudt zich het recht voor, op elk ogenblik en om om het even welke reden, de gehele of een deel van de Website te veranderen of tijdelijk of permanent te onderbreken, dit zonder U hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onderhoud aan de Website of voorgestelde belangrijke veranderingen aan de inhoud en/of functionaliteiten.

Dit zal ook het geval zijn als Maison Slash bvba rechtmatig gelooft dat U deze algemene voorwaarden hebt overtreden, of gehandeld hebt in strijd ermee, of met iedere andere wettelijke voorschriften in voege op het ogenblik van de overtreding.

Maison Slash bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade verbonden met een verandering, schorsing of onderbreking van de toegang tot de Website, wegens om het even welke reden.

Tenslotte erkent U en aanvaardt U de restricties en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van elke andere manier waarop de Website op dit ogenblik of in de toekomst beschikbaar gesteld is. U erkent en aanvaardt ook de risico’s van het opslaan en de transmissie van gegevens op een elektronische of digitale manier. U erkent en aanvaardt dat Maison Slash bvba niet aansprakelijk gehouden kan worden voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van de Website (zowel als alle of delen van de inhoud) of het internet, als gevolg van de voormelde risico’s. Daarenboven erkent U en aanvaardt U dat de uitgewisselde elektronische communicaties en de back-ups gedaan door Maison Slash bvba als bewijs gebruikt kunnen worden.

5.3. Gegevens

Maison Slash bvba zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, juist en actueel zijn. Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen nooit uitgesloten worden, en daarom geeft Maison Slash bvba hiervoor geen enkele garantie. Maison Slash bvba kan ook op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade en/of verlies, van om het even welke aard, die zou voortkomen uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van om het even welk element van de Website. Maison Slash bvba kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, van om het even welke aard, die zou voortkomen uit beslissingen genomen op basis van enige gegevens en/of informatie van de Website. Maison Slash bvba heeft eveneens het recht op ieder moment de informatie of de gegevens die op de Website gepubliceerd zijn aan te passen.

5.4. Links

De Website kan links bevatten naar andere websites waarover Maison Slash bvba geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Daarom garandeert Maison Slash bvba in geen geval de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere website, de links waarnaar zij verwijzen, noch de consequenties die zouden kunnen voortkomen uit het raadplegen en/of gebruik op welke manier dan ook van deze websites. U bent volledig verantwoordelijk voor de activatie van deze links. Het is derhalve Uw verantwoordelijkheid te beslissen of het voor U opportuun is deze websites te bezoeken.

5.5. Virussen

Alhoewel Maison Slash bvba er al het mogelijke aan doet om de Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kan het niet uitgesloten worden dat deze kunnen voorkomen. Maison Slash bvba kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade en/of verlies die daardoor kan ontstaan. Maison Slash bvba raadt U ten sterkste aan firewalls, anti-virus en andere benodigde beschermende software te installeren, zodat mogelijke beschadiging aan Uw computer voorkomen kan worden. Als U de aanwezigheid van één van de voornoemde elementen op de Website vaststelt, nodigen wij U uit deze te melden aan de webmaster zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

5.6. Communicatie van gegevens

Het doorsturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonlijke gegevens, kredietkaart- en andere nummers, gebeurt altijd op Uw eigen risico. Maison Slash bvba doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de communicatie van gegevens gebeurt op een beveiligde manier. Niettemin kan Maison Slash bvba niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade die zou voortkomen uit het verlies en/of de onderschepping van bepaalde gegevens door derden. Wat dit betreft raadt Maison Slash bvba U ten stelligste aan de nodige software te installeren en altijd voorzichtig te zijn bij het gebruik en de communicatie van Uw persoonlijke gegevens.

5.7. Berichten

Berichten van alle aard (correspondentie, tips, links, berichten, advertenties, reacties, communicatie, discussies in het forum, chats, enz.) kunnen geregistreerd worden door derden op de Website. Maison Slash bvba behoudt zich het recht voor om deze diensten geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te schorsen en/of te stoppen, zonder voorgaande waarschuwing of motivering. Maison Slash bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien. Gezien deze berichten gegenereerd worden door derden, kan Maison Slash bvba op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die eruit kan voortkomen, noch voor mogelijke fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere zaken die in deze berichten opgenomen zijn, zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die deze geplaatst heeft. Als u een bericht plaatst, van om het even welke aard, of iedere andere vorm van informatie en/of mening op de Website, verbindt u zich ertoe uitsluitend informatie (beelden, foto’s) te gebruiken die niet in overtreding zijn van enige intellectuele eigendomsrechten van derden (auteursrecht, portretrecht, ...), noch in strijd zijn met de standaarden en goede zeden, noch met een wettelijke bepaling. U beschermt dus Maison Slash bvba uitdrukkelijk tegen iedere beoogde klacht of aanklacht door derden op basis van de inhoud die U op de Website geplaatst zou hebben.

6. Persoonlijke levenssfeer

6.1. Persoonlijke gegevens

Op de Website verzamelen wij uw persoonlijke gegevens. De gegevens worden beheerd door ons bedrijf. Wij bewaren de volgende informatie tijdens uw bezoek aan onze Website:

 • Uw “domeinnaam” (IP adres) terwijl u onze webpagina bezoekt.
 • Uw namen, voornamen, adres, e-mailadres en telefoonnummer als u ons die geeft en als u zich hiermee akkoord verklaart door middel van een opt-in.
 • Alle informatie betreffende de pagina’s die U op onze Website geraadpleegd hebt.
 • Alle informatie die U ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en omvragen en/of inschrijvingen op de Website)
 • Alle informatie betreffende de pagina’s die U op onze Website geraadpleegd hebt.
 • Alle informatie die U ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en omvragen en/of inschrijvingen op de Website).

6.2. Deze informatie zal gebruikt worden om:

 • De inhoud van onze Website te verbeteren.
 • Uw inschrijving toe te laten en op te volgen, de creatie van een paswoord toe te laten, uw inschrijving mogelijk te maken, of U toe te laten lid te worden.
 • Naderhand contact met U op te nemen als u een wedstrijd gewonnen heeft of gevraagde informatie door te sturen

6.3. Gebruik van de gegevens

Maison Slash bvba behandelt de verzamelde persoonlijke gegevens op vertrouwelijke manier en in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving, waaronder de Belgische wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

De persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt teneinde de gevraagde dienst(en) te leveren, het beheer en het updaten van klanten- en gebruikersfiches toe te laten, zowel als om U op de hoogte te houden van de evolutie van de diensten, de inhoud, de functionaliteiten en nieuwigheden ontwikkeld door Maison Slash bvba. De verwerkte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor dezelfde doeleinden doorgegeven worden aan partners van Maison Slash bvba.

Door U te registreren of in te schrijven op de Website, door een login aan te maken, of door lid te worden, accepteert u de facto dat u de communicatie wilt ontvangen, en meer specifiek, de nieuwsbrieven van Maison Slash bvba. U kunt echter uitschrijven op deze nieuwsbrief zodat U deze niet langer ontvangt, door de instructies vermeld in de nieuwsbrief te volgen.

U geeft Maison Slash bvba ook toestemming om op vertrouwelijke manier de informatie haar aangaande bij te houden en te bewaren voor een periode die de maximale wettelijke periode niet overschrijdt. Maison Slash bvba behoudt het recht voor bepaalde gegevens te gebruiken om statistieken betreffende het gebruik van de Website samen te stellen en te publiceren. De statistieken die voortkomen uit deze informatie kunnen slechts openbaar gemaakt worden als geanonimiseerde data.

U kunt op elk moment door middel van een schriftelijke, gedateerde en getekende aanvraag gestuurd aan Maison Slash bvba op het adres vermeld in punt 6.12., en na verificatie van uw identiteit (door een leesbare kopie van de identiteitskaart) gratis het afschrift krijgen van de persoonlijke gegevens U betreffend die door Maison Slash bvba zijn verzameld, alsook, in voorkomende gevallen, de verbetering van de informatie die onjuist, onvolledig of niet pertinent is, of hun verwijdering. De aanvragen van legale personen moeten daarenboven begeleid zijn door een bewijs van machtiging van de fysieke persoon.

Het veranderen van gegevens is mogelijk met gebruik van uw account, door de optie ‘verander mijn gegevens’ te gebruiken.

Als U een kopie aanvraagt van de persoonlijke gegevens U betreffende die in het bezit zijn van Maison Slash bvba zult U deze kopie van uw gegevens ten laatste 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag ontvangen.

De andere communicatiemodaliteiten van uw persoonlijke gegevens zijn gedetailleerd in punten 6.6. tot 6.9. van deze algemene voorwaarden.

Als u de Website bezoekt kan Maison Slash bvba socio-demografische gegevens en/of gegevens betreffende Uw profiel verzamelen teneinde deze in een commerciële cookie op te slaan.

Een “cookie” is een data- of tekstbestand dat de website naar de webbrowser van de gebruiker stuurt en dat opgeslagen wordt in de apparatuur van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, of elk ander gelijkaardig toestel).

Maison Slash bvba kan ook cookies en tags gebruiken om informatie betreffende het surfgedrag van de deelnemers op de verschillende websites van zijn netwerk te verzamelen.

Een tag is een onzichtbaar beeldbestand dat de webbrowser van de gebruiker op één of meerdere websites volgt. Overigens kunnen andere commerciële cookies geplaatst worden door adverteerders tijdens het vertonen van hun advertentie.

De commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie verzameld met behulp van commercieële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van de publiciteit te meten, en om de publiciteit op de Website en op andere websites van onze groep of voor dewelke Maison Slash bvba publiciteitsdiensten levert meer te verpersoonlijken.

U kunt het plaatsen van cookies weigeren in de instellingen van Uw webbrowser. U kunt op elk ogenblik de reeds geplaatste cookies verwijderen uit Uw computer of mobiele apparatuur.

De Website gebruikt de diensten voor analyse van het internetverkeer van Google Analytics. Deze oplossingen gebruiken cookies die ertoe dienen Maison Slash bvba te helpen om te meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de Website, en die strikt geanonimiseerde bezoekersstatistieken genereren.

De leveranciers van deze oplossingen zouden de gegevens betreffende het bezoek door gebruikers kunnen opslaan op servers buiten het Belgische territorium. Deze bedrijven zullen meestal de gegevens uitsluitend aan derden doorgeven in geval van wettelijke verplichting of indien derden mogelijk deze gegevens namens hen verwerken.

Om de cookies uit te schakelen raden wij U aan de handleiding voor uw webbrowser te consulteren. Indien u de cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet geraadpleegd en/of gebruikt kunnen worden, of slechts gedeeltelijk. Om u aanbiedingen te kunnen doen die U waarschijnlijk zullen interesseren hebben wij overeenkomsten met internet reclamebureaus. Wij hebben hen toestemming gegeven advertenties te plaatsen op onze webpagina’s. Als U onze Website bezoekt kunnen de reclamebureaus ook informatie verzamelen, zoals uw domeinnaam en IP adres.

Maison Slash bvba geeft publieke zoekmachines toestemming om de Website te bezoeken via hun ‘spiders’ met als enig doeleinde de toegang en de inhoud van de Website via hun zoekmachines mogelijk te maken, zonder dat Maison Slash bvba hen het recht geeft om de Website op te slaan. Maison Slash bvba behoudt zich het recht voor deze toestemming zoals in dit artikel beschreven op ieder ogenblik in te trekken.

6.4. Beveiliging

Wij gebruiken altijd de encryptietechnologieën die als industriële standaard erkend worden in de IT-sector als wij gegevens transfereren of ontvangen op onze Website. Wij hebben reeds de gepaste beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming, om verlies te verhinderen, en misbruik of wijzingen van de ontvangen gegevens op onze site tegen te gaan. Als wij bepaalde gevoelige informatie transfereren, zoals bijvoorbeeld financieële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens transfereren naar derden die contractueel aan ons verbonden zijn voorziet het contract dat deze derde partijen voldoende beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

7. Diversen

7.1. Reclame

Maison Slash bvba werkt met native advertising. Wij zorgen voor authentieke, originele content geheel passend in de tone of voice van Maison Slash Dat het om een gesponsorde post gaat wordt evenwel heel duidelijk onderaan het artikel aangegeven..

7.2. Wedstrijd

Voor iedere wedstrijd is een algemeen wedstrijdreglement van toepassing zowel als deze algemene voorwaarden. U kunt dit algemeen wedstrijdreglement raadplegen op de Website. In geval een specifiek reglement voor een wedstrijd voorzien is, zal dit altijd doorslaggevend zijn.

8. Slotbepalingen

8.1. Overmacht

Maison Slash bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden, zowel op contractueel als op buitencontractueel vlak, in geval van tijdelijke of definitieve wanprestatie, van zijn verplichtingen als resultaat van een geval van overmacht of toevalDe volgende evenementen zullen aanzien worden als gevallen van overmacht of toeva

 1. Het totale of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het informaticasysteem van Maison Slash bvba of van haar databank tijdens één of ander van deze evenementen die niet redelijkerwijs aan haar toegeschreven kunnen worden en waarvan niet is bewezen dat Maison Slash bvba verzuimd heeft redelijke maatregelen te nemen om dergelijke evenementen te verhinderen,
 2. aardbevingen,
 3. brand,
 4. overstroming,
 5. epidemieën,
 6. oorlogshandelingen of terreurdaden,
 7. stakingen, aangezegde of niet,
 8. lock-out,
 9. blokkades,
 10. opstanden en rellen,
 11. een onderbreking van de levering van energie (zoals elektriciteit),
 12. het uitvallen van het Internet of van het opslagsysteem van de gegevens,
 13. het uitvallen van het telecommunicatienetwerk,
 14. een verlies van de verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan Maison Slash bvba afhankelijk is,
 15. een handeling of een beslissing van een derde partij indien deze beslissing de goede uitvoering van dit contract verhindert of
 16. iedere andere reden die buiten de redelijke controle is van Maison Slash bvba.


Indien door omstandigheden buiten de controle van Maison Slash bvba, zij de uitvoering van haar verplichtingen niet kan vervolgen of gewoon duurder of moeilijker worden gemaakt, verbinden Maison Slash bvba en de gebruiker zich ertoe in goede trouw en eerlijk, binnen een redelijke termijn, een aanpassing van de contractuele voorwaarden te onderhandelen, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebreke van overeenstemming, binnen een redelijke termijn, kan één van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie die hen verbindt inroepen, zonder vergoeding of compensatie van welke aard dan ook.

8.2. Onwettigheid

De mogelijke onwettigheid of on-afdwingbaarheid van een artikel, een paragraaf of een provisie (of een deel van een artikel, paragraaf of provisie) zal op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of provisies van dit contract beïnvloeden, tenzij er een duidelijke tegengestelde intentie is in de tekst. Als om het even welk deel van deze algemene voorwaarden aanzien wordt als geheel ongeldig zal Maison Slash bvba dit vervangen door een provisie die zo dicht mogelijk aansluit bij het mogelijk economisch effect van de provisie die ongeldig is verklaard.

8.3. Titels

De in deze algemene voorwaarden gebruikte titels zijn slechts voor referentiedoeleinden en gebruikersgemak. Zij hebben geen invloed op de betekenis of op de draagwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

8.4. Volledige en integrale overeenkomst

Deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (met inbegrip van een abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de totale en volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet inbegrepen is in deze algemene voorwaarden kan en mag toegelaten worden om deze voorwaarden tegen te abonnementscontract), indien van toepassing, vertegenwoordigen de totale en volledige overeenkomst tussen de partijen. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet inbegrepen is in deze algemene voorwaarden kan en mag toegelaten worden om deze voorwaarden tegen te spreken, te veranderen of op om het even welke wijze een effect erop te hebben. Daarenboven vervangen deze algemene voorwaarden alsook ieder contract (inclusief een abonnementscontract), waar van toepassing, alle mogelijke voorgaande overeenkomsten tussen partijen en zijn van toepassing op iedere nieuwe overeenkomst.

8.5. Geschillen

Alle geschillen betreffende de door Maison Slash bvba geleverde diensten, alsook alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn onderhavig aan de Belgische wet en de uitsluitende competentie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

8.6. Vragen

Voor alle vragen betreffende deze disclaimer kunt u altijd een e-mail naar alloallo@maisonslash.be sturen


Geen artikel missen?

Abonneer je nu op Maison Slash en ontvang wekelijks de leukste artikels met zot interessante inspiratie voor slashparents eenvoudig via e-mail. Mis dit niet.