Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website: www.maisonslash.be

Laatst herzien op 1 maart 2022

1. APPLICATIE

1.1. De “Website” is de website die beschikbaar is op het volgende adres: "www.maisonslash.be". Het begrip “U” refereert aan iedere gebruiker, hetzij een natuurlijke- of rechtspersoon, wel of niet ingeschreven op de Website, die de Website raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met Maison Slash BV, met maatschappelijke zetel te B-1800 Vilvoorde, Mergelputstraat 88 / 01/1, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0669.979.097 (hierna “Maison Slash” of “wij” genoemd).

1.2. Tijdens het surfen op de Website, door het lezen van documenten, het downloaden van bestanden, deze te raadplegen en/of op enige manier te gebruiken, door U te registreren via eender welk formulier dat op de Website beschikbaar is, door een login aan te maken, door lid te worden, U te abonneren of een contract af te sluiten met Maison Slash, geeft U formeel, onvoorwaardelijk en zonder enige reservaties aan dat U akkoord gaat met deze “Algemene Gebruiksvoorwaarden” en verbindt U zich ertoe deze te respecteren. Indien U niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, mag U geen gebruik maken van de Website, in welke vorm dan ook, zelfs indien U reeds een login hebt aangemaakt.

Maison Slash behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op om het even welk ogenblik te amenderen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze amenderingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de Website. U gaat akkoord dat uw voortdurend gebruik na dergelijke wijzigingen een aanvaarding inhoudt van deze wijzigingen. 

De bijkomende regels en gedragslijnen zijn een integraal onderdeel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Het is daarom aangeraden regelmatig de nieuwste versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door te lezen. Deze zijn te allen tijde beschikbaar op de Website.

2. MAISON SLASH BV

2.1. De Website wordt beheerd door Maison Slash. Alle rechten en verantwoordelijkheden ten gunste van Maison Slash zijn eveneens van toepassing op derden die door Maison Slash zijn aangesteld.

3. TOEGANG EN GEBRUIK

3.1. De Website kan geraadpleegd worden door recente computers, smartphones of andere informatica-apparatuur waarop gangbare software is geïnstalleerd (internetbrowser, operationeel systeem, enz.) en dient uw toestel te beschikken over WIFI of een verbinding met het mobiel internet. Maison Slash garandeert geen enkele compatibiliteit en kan niet verantwoordelijk gehouden worden als U er niet in slaagt de gehele of een deel van de Website te raadplegen en/of te gebruiken, ongeacht de reden hiervoor.

Derhalve bent U verantwoordelijk U te voorzien van de informatica-apparatuur, de toegang tot WIFI of verbinding met het mobiel internet, en mogelijke menselijke middelen, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat U zich met de Website kunt verbinden.

3.2. De Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. U hebt uitsluitend het recht de Website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Onder deze titel geniet U van een niet-exclusieve persoonlijke gebruikslicentie voor de Website en zijn inhoud, die niet overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar is, en uitsluitend gelimiteerd is tot een gebruik voor persoonlijke doeleinden overeenkomstig deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van uw toegang tot de Website.

Ieder commercieel gebruik van de Website is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” heeft betrekking op iedere verkoop of verhuur van de verscheidene functionaliteiten van de Website of van de affiliaties of opnames op de Website, of op elk gebruik van de Website en zijn componenten met als enig doel publicitaire of abonnementsinkomsten te genereren, of meer algemeen oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met het eerlijk gebruik tegenover Maison Slash en/of de Website. Deze opsomming is niet limitatief.

Het is U daarenboven strikt verboden alle of een deel van de elementen aanwezig op de Website te modificeren, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, ter beschikking te stellen, te distribueren, of op basis ervan afgeleide werken te creëren. Het is daarom verboden (en U kunt anderen hier het recht niet toe geven) enige rechten betreffende de Website en zijn inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, alle rechten betreffende de software, te kopiëren, te modificeren, te vertalen, een afgeleid werk eruit te creëren, het ontwerp of de samenstelling ervan om te keren, of op iedere andere manier de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, te sublicentiëren of op enige manier te transfereren.

3.3. In het kader van uw toegang tot de Website of zijn inhoud, zult U zich uitdrukkelijk ervan weerhouden, op om het even welke manier en ongeacht de gebruikte technische middelen, om:

• Te trachten toegang te hebben tot delen die niet publiek online geplaatst zijn;

• Aanpassingen te maken aan de Website;

• Een daad te stellen die, op om het even welk ogenblik, de goede werking van de Website zou kunnen verstoren op om het even welke manier;

• Een copyright kennisgeving, digitale watermerken, eigendomslegendes, of andere kennisgevingen vervat in de Website te veranderen, verwijderen, of te verduisteren;

• Een (automatisch) systeem te gebruiken zoals, maar niet gelimiteerd tot ‘robots’, ‘spiders’, ‘offlines readers’, enz., die tot doel hebben toegang tot de Website te creëren zodat meer berichten naar de Website gestuurd worden dan mogelijk is door een normaal (manueel) gebruik door een persoon met gebruik van een normale internetbrowser. De term ‘berichten’ betreft onder andere vragen en verzoeken, antwoorden en deelname aan wedstrijden, stemmen, alle interactie met een andere gebruiker van de Website enz., zelfs als U reageert op een verzoek dat op de Website is geformuleerd (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd);

• Inhoud die illegaal, schadelijk, bedreigend, belagend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, een bedreiging voor het private leven van anderen, hatelijk, racistisch of die op een andere manier laakbaar is te vertonen, op te laden, te sturen, via e-mail door te geven of op enige andere manier te openbaren;

• Inhoud die in strijd is met de geldende internationale wetgeving te raadplegen, te tonen, te downloaden, te versturen of uit te zenden;

• Trachten andere gebruikers te misleiden door zich de naam of handelsnaam van andere personen onrechtmatig toe te eigenen, zich voor te doen als een andere persoon of andere entiteit, of anderszins een verkeerde voorstelling te geven van uw verbondenheid met een persoon of een entiteit;

• Gewelddadige inhoud, brevetten, gedeponeerde merken, fabricatiegeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan andere toebehoren te downloaden, te vertonen, te versturen, of per e-mail of op enige andere manier te transfereren;

• Iedere inhoud die computervirussen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere code, bestand of programma’s ontworpen voor het onderbreken, vernietigen of limiteren van de functionaliteit van om het even welke software, computer of telecommunicatiehulpmiddel bevat, zonder dat deze opsomming limitatief is, te downloaden, te vertonen, te versturen, of per e-mail of op enige andere manier te transfereren;

• Een handeling te doen die een verstorend effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te hebben op de Website;

• De diensten, de servers, de met de diensten verbonden netwerken te verhinderen of te verstoren, of het weigeren zich te houden aan de voorwaarden, procedures,

• Een handeling te doen die een verstorend effect heeft op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te hebben op de Website;

• De diensten, de servers, de met de diensten verbonden netwerken te verhinderen of te verstoren, of het weigeren zich te houden aan de voorwaarden, procedures, algemene regels of reguleringen die van toepassing zijn op de netwerken die met de Website verbonden zijn;

• Ongeoorloofde toegang tot accounts van andere gebruikers te verwerven of de Website gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of aan te moedigen;

• Eén of meerdere andere gebruikers van de Website of zijn inhoud te belagen op om het even welke manier;

• Persoonlijke gegevens betreffende andere gebruikers te verzamelen en op te slaan;

• De Website gebruiken om ongewenste advertenties of spam te produceren of verspreiden;

• De Website of haar inhoud op enige manier gebruiken in strijd met enige toepasselijke wetgeving, regelgeving of voorschriften.

Tenslotte verbindt U zich ertoe alle redelijke en noodzakelijke voorzorgen te nemen om te verhinderen dat uw apparatuur of uw gegevens besmet zijn met virussen, bugs, Trojaanse Paarden, of om het even welke andere malware, van om het even welke aard.

3.4. Voor de toegang of het gebruik van bepaalde delen van de Website moet U zich registreren, een login creëren en/of lid worden. U verbindt zich ertoe tijdens de registratie juiste, actuele en volledige informatie te geven, en ervoor te zorgen dat deze regelmatig bijgewerkt wordt. Indien dit niet het geval is heeft Maison Slash het recht uw account te schorsen of te sluiten, of U de toegang tot de gehele of een deel van de Website of zijn inhoud te ontzeggen.

Houdt uw login en paswoord geheim en deel deze niet met derden. U bent de enige verantwoordelijke voor het geheimhouden van uw paswoord en van ieder gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden door anderen. In geval van twijfel over het confidentieel karakter van uw paswoord moet U dit onmiddellijk veranderen of zo snel als mogelijk Maison Slash hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via dit e- mailadres: redactie@maisonslash.be In overeenstemming met artikel 5.1 hieronder is ieder lid of iedere geregistreerde gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn registratie of lidmaatschap en voor de mogelijke misbruiken of schade die hieruit kunnen voorkomen. Maison Slash kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie of het lidmaatschap, de login en/of het paswoord.

U aanvaardt ook dat U verantwoordelijk bent, tegenover alle anderen, en meer bepaald de op om het even welke manier gerepresenteerde personen, voor alle inhoud die U op de Website of door middel van de Website publiceert.

3.5. Indien Maison Slash kennisneemt van, of U, naar eigen goeddunken van een inbreuk op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen uitgegeven door Maison Slash, vermoedt, is Maison Slash gerechtigd om uw toegang tot uw account en/of de Website te schorsen of te beperken. De duurtijd van enige schorsing door Maison Slash zal voortduren tot op het ogenblik dat U de inbreuk herstelt die in eerste instantie heeft geleid tot de schorsing of beperking. 

3.6. Daarnaast is Maison Slash gerechtigd om met onmiddellijke ingang uw recht op toegang tot de Website te beëindigen indien Maison Slash gegronde redenen heeft om U te verdenken van een schending van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot enige schending van de intellectuele eigendomsrechten van Maison Slash) of enige andere richtlijnen of beleidslijnen uitgaand van Maison Slash. 

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Het ontwerp, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmering, de beelden, de foto’s, de informatie, de informatieve elementen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, databank, de muziek en alle andere elementen van de Website, en in het algemeen, de inhoud zowel als de structuur van de Website, behoren toe, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Maison Slash BV, en zijn beschermd door verscheidene intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het recht sui generis van de aanmaker van de databank, enz.), wat U erkent en aanvaardt. Door het surfen op of raadplegen van de Website, door U te registreren, door lid te worden, door een login te creëren, door bestanden te downloaden of door van de inhoud gebruik te maken, kunnen geen van de hierboven beschreven rechten of gelijkaardige rechten ontleend worden. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald, wordt geen uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie of een recht van enige aard met betrekking tot de Website toegekend aan U, inclusief enig recht tot bezit van de broncode, data of andere technische gegevens gerelateerd aan de Website.

Maison Slash kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de Website gepresenteerd wordt. Maison Slash geeft daarenboven geen enkele (en verwerpt alle) waarborgen, verbintenissen of verklaringen of, of voorwaarden op, geschreven of mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend aan, inclusief maar niet beperkt tot, enige stilzwijgende waarborgen inzake van echtheid, bevredigende kwaliteit, handelskwaliteit, handelswijze, handelsgebruik, verhandelbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk,  of geschiktheid voor een bepaald doel, om het even welk, met betrekking tot het gebruik, misbruik, of onmogelijkheid tot gebruik van de Website en met betrekking tot de informatie gepresenteerd op de Website.

4.2. De gedeeltelijke of totale reproductie, de distributie, de verkoop, het delen, het publiceren, het aanpassen en/of het gebruik van de Website en zijn inhoud, in iedere vorm en op welke manier ook, zijn strikt verboden. Het opslaan van om het even welke informatie en/of element van de Website in een (elektronische) databank is niet toegelaten, met uitzondering van het automatisch vastleggen van informatie door de webbrowser.

4.3. Door bepaalde gegevens, teksten, beelden en/of andere elementen online te plaatsen geeft U Maison Slash automatisch en gratis het recht deze elementen wereldwijs te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, over te dragen, weer te geven, en deze te communiceren en/of deze op een andere manier te gebruiken, zowel op de Website als in eventuele andere producten die uitgegeven worden door Maison Slash BV. Maison Slash behoudt zich het recht voor, zonder enige verplichting, om de online geplaatste informatie te herzien en te verwijderen indien deze wordt geacht een inbreuk te vormen op de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of op enig recht van derde partijen of enige toepasselijke regelgeving of verordeningen, of ongepast blijkt te zijn.

5. VERANTWOORDELIJKHEID

5.1. Algemeen

Het raadplegen en het gebruik, van welke aard dan ook, en met welke technologische middelen dan ook, van de Website, is altijd op Uw eigen verantwoordelijkheid. Behoudens in geval van opzet of grove fout, kan Maison Slash op geen enkele manier verantwoordelijk zijn tegenover gebruikers en/of derden voor mogelijke schade door deze geleden, van om het even welk aard (direct, indirect, nevenschade, enz.), inkomensverlies, verlies van gegevens, verlies van een kans of van alle schade voortvloeiend uit de nalatigheid of vergetelheid in het inrichten, uitbaten en aanbod van de Website, met inbegrip van alle partijen en/of mogelijke schade voor de gebruiker en/of derden.

5.2. Beschikbaarheid

Maison Slash is in het algemeen gehouden aan een inspanningsverbintenis. Maison Slash zal in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke directe of indirecte schade die U lijdt tijdens Uw gebruik van de Website, van de websites die ermee verbonden zijn, en/of van de inhoud die ter beschikking gesteld wordt. Eveneens is Maison Slash slechts gehouden aan zijn opzet of grove fout. Zij is niet verantwoordelijk voor de opzet of grove fout van zijn werknemers, lastgevers en in het algemeen zijn uitvoerende agenten.

Maison Slash zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde beschikbaar blijft voor een normaal aantal gebruikers. Als het aantal gebruikers die tegelijkertijd aanwezig zijn op de Website bijzonder hoog is, kan Maison Slash de optimale werking van en toegang tot de Website en zijn inhoud niet garanderen.

Maison Slash is ook niet verantwoordelijk voor contracten en relaties tussen de gebruikers van de Website.

Maison Slash garandeert daarenboven ook de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of die aanwezig zijn op de Website met uw apparatuur, noch de toegankelijkheid tot deze elementen.

U zult ook Maison Slash vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere klacht, eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook, inclusief redelijke advocatenkosten, in één of ander van de volgende gevallen:

• Gemis van kansen of inkomen van welke aard dan ook door het wel of niet functioneren of het gebruiken of niet gebruiken van de Website of van de inhoud die zich daarop bevond of zich bevonden zou moeten hebben;

• Onwettelijke of ongeoorloofde intrusie door derden in de webserver of op de Website van Maison Slash BV;

• Het inbrengen van een computervirus in de webserver of de Website;

• Een inbreuk of schending door U van enige bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of enige andere instructies of beleidslijnen uitgaand van Maison Slash BV;

• Het plaatsen van enige informatie, gegevens, teksten, beelden en/of andere elementen die een inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;

• fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid gepleegd door U.

U aanvaardt dat de aangeboden functies doorheen de Website kunnen evolueren. Zo zullen sommige verwijderd worden en andere toegevoegd worden, zonder dat U de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kunt beschouwen. Eveneens zal enkel Maison Slash beslissen over het toevoegen of verwijderen van enige inhoud die op de Website gepresenteerd wordt.

Maison Slash behoudt zich het recht voor, op elk ogenblik en om om het even welke reden, de gehele of een deel van de Website te veranderen of tijdelijk of permanent te onderbreken, dit zonder U hiervan voorafgaand in kennis te stellen.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij onderhoud aan de Website of voorgestelde belangrijke veranderingen aan de inhoud en/of functionaliteiten.

Dit zal ook het geval zijn als Maison Slash rechtmatig gelooft dat U deze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, of gehandeld hebt in strijd ermee, of met iedere andere wettelijke voorschriften in voege op het ogenblik van de overtreding.

Maison Slash kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade verbonden met een verandering, schorsing of onderbreking van de toegang tot de Website, wegens om het even welke reden.

Tenslotte erkent U en aanvaardt U de restricties en risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van elke andere manier waarop de Website op dit ogenblik of in de toekomst beschikbaar gesteld is. U erkent en aanvaardt ook de risico’s van het opslaan en de transmissie van gegevens op een elektronische of digitale manier. U erkent en aanvaardt dat Maison Slash niet aansprakelijk gehouden kan worden voor alle schade veroorzaakt, met uitzondering van de schade veroorzaakt door grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of de gedeeltelijke of volledige wanprestatie van Maison Slash, door het gebruik van de Website (zowel als alle of delen van de inhoud) of het internet, als gevolg van de voormelde risico’s, met inbegrip van het verlies van uw data. Daarenboven erkent U en aanvaardt U dat de uitgewisselde elektronische communicaties en de back-ups gedaan door Maison Slash als bewijs gebruikt kunnen worden.

5.3. Links

De Website kan links bevatten naar andere websites waarover Maison Slash geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Daarom garandeert Maison Slash in geen geval de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere website, de links waarnaar zij verwijzen, noch de consequenties die zouden kunnen voortkomen uit het raadplegen en/of gebruik op welke manier dan ook van deze websites. U bent volledig verantwoordelijk voor de activatie van deze links. Het is derhalve Uw verantwoordelijkheid te beslissen of het voor U opportuun is deze websites te bezoeken.

5.4. Virussen

Alhoewel Maison Slash er al het mogelijke aan doet om de Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kan het niet uitgesloten worden dat deze kunnen voorkomen. Maison Slash kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade en/of verlies die daardoor kan ontstaan. Maison Slash raadt U ten sterkste aan firewalls, anti-virus en andere benodigde beschermende software te installeren, zodat mogelijke beschadiging aan Uw computer voorkomen kan worden. Als U de aanwezigheid van één van de voornoemde elementen op de Website vaststelt, nodigen wij U uit deze te melden aan de webmaster zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden.

5.5. Communicatie van gegevens

Het doorsturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonlijke gegevens, kredietkaart- en andere nummers, gebeurt altijd op Uw eigen risico. Maison Slash doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de communicatie van gegevens gebeurt op een beveiligde manier. Niettemin kan Maison Slash niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade die zou voortkomen uit het verlies en/of de onderschepping van bepaalde gegevens door derden. Wat dit betreft raadt Maison Slash U ten stelligste aan de nodige software te installeren en altijd voorzichtig te zijn bij het gebruik en de communicatie van Uw persoonlijke gegevens.

5.6. Berichten

Berichten van alle aard (correspondentie, tips, links, berichten, advertenties, reacties, communicatie, discussies in het forum, chats, enz.) kunnen geregistreerd worden door derden op de Website. Maison Slash behoudt zich het recht voor om deze diensten geheel of gedeeltelijk onmiddellijk te schorsen en/of te stoppen, zonder voorgaande waarschuwing of motivering. Maison Slash kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien. Gezien deze berichten gegenereerd worden door derden, kan Maison Slash op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade die eruit kan voortkomen, noch voor mogelijke fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere zaken die in deze berichten opgenomen zijn, zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van de persoon die deze geplaatst heeft. Als U een bericht plaatst, van om het even welke aard, of iedere andere vorm van informatie en/of mening op de Website, verbindt U zich ertoe uitsluitend informatie (beelden, foto’s) te gebruiken die niet in overtreding zijn van enige intellectuele eigendomsrechten van derden (auteursrecht, portretrecht, ...), noch in strijd zijn met de standaarden en goede zeden, noch met een wettelijke bepaling. U vrijwaart en stelt Maison Slash dus uitdrukkelijk schadeloos tegen iedere beoogde klacht of aanklacht door derden op basis van de inhoud die U op de Website geplaatst zou hebben.

6. PRIVACY- EN COOKIEBELEID

6.1. Privacybeleid

Maison Slash erkent en ziet het belang in van uw privacy en zal uw wens om persoonlijke informatie te bewaren en te raadplegen in een private en veilige omgeving, eerbiedigen. U vindt het privacybeleid van Maison Slash hier terug.

6.2 Cookie-beleid

U vindt het cookiebeleid van Maison Slash hier terug.

6.3. Beveiliging

Wij gebruiken altijd de encryptietechnologieën die als industriële standaard erkend worden in de IT-sector als wij gegevens transfereren of ontvangen op onze Website. Wij hebben reeds de gepaste beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming, om verlies te verhinderen, en misbruik of wijzingen van de ontvangen gegevens op onze site tegen te gaan. Als wij bepaalde gevoelige informatie transfereren, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens transfereren naar derden die contractueel aan ons verbonden zijn voorziet het contract dat deze derde partijen voldoende beveiligingsmaatregelen moeten nemen.

7. TESTFAMILIE

7.1. In samenwerking met bepaalde derde partijen (elk een “Aanbieder”), biedt Maison Slash Gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan het testen van producten en/of diensten van (een) Aanbieder(s) (de “Promotionele Acties”). De personen die deelnemen aan deze Promotionele Acties (“Testpersonen”) dienen een account te hebben aangemaakt bij Maison Slash. Deelname aan Promotionele Acties is volledig vrijwillig.

7.2. Indien er nieuwe Promotionele Acties zijn, worden Testpersonen daarvan op de hoogte gebracht door middel van een e-mail naar het door de Testpersoon bij registratie opgegeven e-mail adres. Testpersonen kunnen zich inschrijven om meldingen of e-mails omtrent Promotionele Acties te ontvangen.

7.3. Maison Slash is gerechtigd om op basis van door ons opgestelde selectiecriteria Testpersonen toegang te geven of toegang te ontzeggen tot Promotionele Acties. Dit kan worden bepaald door middel van vragen(lijsten), maar is hier niet tot beperkt. Een Testpersoon heeft geen recht om deel te nemen aan enige Promotionele Acties.

7.4. Promotionele Acties worden georganiseerd door de Aanbieders. Wij hebben geen relatie – inclusief verwantschap aan of een sponsorrelatie met – de fabrikanten van de getoonde producten. De handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Als een handelsmerk wordt getoond, is dit altijd onder ‘redelijk gebruik-principes’, omdat dit gebruik nodig is voor de beschrijving van het product. Alle afbeeldingen bij Promotionele Acties worden slechts getoond voor illustratieve doeleinden en hebben niet automatisch een relatie tot de Promotionele Actie. Maison Slash garandeert niet dat de Promotionele Acties van Aanbieders overeenkomen met de afbeeldingen getoond op onze Website.

7.5. De daadwerkelijke inschrijving/aanmelding/registratie van/op Promotionele Acties geschiedt geheel op eigen risico van de Testpersoon. Maison Slash fungeert enkel als medium tussen Aanbieders van Promotionele Acties en Testpersonen en zijn te nimmer aansprakelijk voor enige schade, noch van materiële aard noch van immateriële aard, als gevolg van het inschrijven aanmelden en/of registreren voor Promotionele Acties of andere acties, aanbiedingen en/of producten die direct of indirect worden aangeboden via onze website, of het testen, uitproberen en/of (langdurig) gebruiken van de producten die verkregen zijn middels de Promotionele Acties. Maison Slash is niet verantwoordelijk voor de inhoud van Promotionele Acties, de selectieprocedure van de Aanbieders van Promotionele Acties en de actievoorwaarden die van toepassing zijn op de Promotionele Acties.

7.6. Maison Slash garandeert niet dat het enige Promotionele Actie, product of enige andere dienst genoemd op deze Website, websites van Aanbieders, e-mails afkomstig van ons of e-mails afkomstig van Aanbieders van Promotionele Acties, ondersteunt. Maison Slash staat niet garant voor enige door Aanbieders van Promotionele Acties gedane beweringen. Testpersonen van de Website zijn zelf verantwoordelijk en worden aangeraden om onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via ons verkregen informatie.

7.7. Promotionele Acties kunnen in diverse vormen aangeboden worden en hebben niet altijd een fysiek karakter.

7.8. Maison Slash is U geen (financiële) vergoeding of andere tegemoetkoming verschuldigd voor de door Uw uitgevoerde (test)handelingen of voor kosten die in het kader daarvan zijn gemaakt. De producten en/of diensten van (een) Aanbieder(s) mogen enkel persoonlijk gebruikt worden, en mogen in geen geval commercieel gebruikt worden.

7.9. In sommige gevallen vragen aanbieders van Promotionele Acties Testpersonen om een mening, review of enige andere vorm van feedback over het geteste product. Het geven van een mening, een review of enige andere vorm van feedback door de Testpersoon over Promotionele Acties kan (doch dient niet noodzakelijk te) geschieden via Maison Slash. Testpersonen zijn zelf verantwoordelijk om het feedback- en/of review proces met Maison Slash of met de Aanbieder in goede orde af te handelen en kennis te nemen van de voorwaarden die van toepassing zijn op het feedback- en/of review proces.

8. DIVERSEN

8.1. Reclame 

Maison Slash werkt met native advertising. Maison Slash zorgt voor authentieke, originele content geheel passend in de tone of voice van Maison Slash. Indien het om een gesponsorde post gaat wordt dit expliciet onderaan het artikel aangegeven.

8.2. Wedstrijd

Voor iedere wedstrijd is een algemeen wedstrijdreglement van toepassing zowel als deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. U kunt dit algemeen wedstrijdreglement hier raadplegen. In geval een specifiek reglement voor een wedstrijd voorzien is, zal dit bij tegenstrijdige bepalingen altijd voorrang hebben op het algemeen wedstrijdreglement.

9. SLOTBEPALINGEN

9.1. Overmacht 

Maison Slash kan niet verantwoordelijk gesteld worden, zowel op contractueel als op buitencontractueel vlak, in geval van tijdelijke of definitieve wanprestatie, van zijn verplichtingen als resultaat van een geval van overmacht of toeval. De volgende evenementen zullen aanzien worden als gevallen van overmacht of toeval: 

1. Het totale of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het informaticasysteem van Maison Slash of van haar databank tijdens één of ander van deze evenementen die niet redelijkerwijs aan haar toegeschreven kunnen worden en waarvan niet is bewezen dat Maison Slash verzuimd heeft redelijke maatregelen te nemen om dergelijke evenementen te verhinderen, 

2. aardbevingen,

3. brand, 

4. overstroming, 

5. epidemieën, 

6. oorlogshandelingen of terreurdaden, 

7. stakingen, aangezegde of niet, 

8. lock-out, 

9. blokkades, 

10. opstanden en rellen,

11. een onderbreking van de levering van energie (zoals elektriciteit), 

12. het uitvallen van het Internet of van het opslagsysteem van de gegevens, 

13. het uitvallen van het telecommunicatienetwerk, 

14. een verlies van de verbinding met het Internet of het telecommunicatienetwerk waarvan Maison Slash afhankelijk is,

15. een handeling of een beslissing van een derde partij indien deze beslissing de goede uitvoering van dit contract verhindert of 

16. iedere andere reden die buiten de redelijke controle is van Maison Slash BV.

Indien door omstandigheden buiten de controle van Maison Slash BV, zij de uitvoering van haar verplichtingen niet kan vervolgen of gewoon duurder of moeilijker worden gemaakt, verbinden Maison Slash en de gebruiker zich ertoe in goede trouw en eerlijk, binnen een redelijke termijn, een aanpassing van de contractuele voorwaarden te onderhandelen, dit om het evenwicht te kunnen herstellen. Bij gebreke van overeenstemming, binnen een redelijke termijn, kan één van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie die hen verbindt inroepen, zonder vergoeding of compensatie van welke aard dan ook.

9.2. Onwettigheid

De mogelijke onwettigheid of onafdwingbaarheid van een artikel, een paragraaf of een provisie (of een deel van een artikel, paragraaf of provisie) zal op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of provisies van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden. Als om het even welk deel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aanzien wordt als geheel ongeldig zal Maison Slash dit vervangen door een provisie die zo dicht mogelijk aansluit bij het mogelijk economisch effect van de provisie die ongeldig is verklaard.

9.3. Titels

De in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikte titels zijn slechts voor referentiedoeleinden en gebruikersgemak. Zij hebben geen invloed op de betekenis of op de draagwijdte van de bepalingen waarnaar zij verwijzen.

9.4. Afstand

Enige tekortkoming om een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, zal in geen geval een afstand inhouden van enige andere bepaling. 

9.5. Overdracht

U bent niet gerechtigd om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden toe te wijzen of over te dragen noch enige rechten of verplichtingen onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden over te dragen naar enige derde partij. Maison Slash zal vrij zijn om (i) (een deel) van haar verplichtingen of rechten onder deze Algemene Gebruiksvoorwaarden over te dragen of toe te wijzen aan een verbonden onderneming en (ii) om de uitvoering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te subcontracteren naar verbonden ondernemingen, individuele contractanten en aan derde partij dienstverleners zonder voorafgaande kennisgeving aan U.

9.6. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen van Maison Slash bedoeld voor uw ontvangst worden geacht afgeleverd en effectief te zijn wanneer deze verzonden zijn naar het e-mailadres door U voorzien op uw account. Indien U dit e-mailadres wijzigt, dient U dat e-mailadres te updaten op de pagina van uw persoonlijke instellingen. 

9.7. Toepasselijk recht en geschillen 

Alle geschillen betreffende de door Maison Slash geleverde diensten, alsook alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderhavig aan het Belgisch recht en de uitsluitende competentie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

9.8. Vragen 

Voor alle vragen betreffende deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, gelieve ons te contacteren via alloallo@maisonslash.be.