Laatst herzien op 1 maart 2022

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Maison Slash BV, met maatschappelijke zetel gevestigd is te B-1800 Vilvoorde, Mergelputstraat 88 / 01/1, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0669.979.097 (hierna “Maison Slash” genoemd).

2. Maison Slash behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Maison Slash kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Maison Slash. Maison Slash kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken, ten gevolge van deelname aan een wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van een wedstrijd om welke reden dan ook. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. Maison Slash kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden ingeval van schade aan of verlies van de prijs/prijzen bij het transport via postvervoer.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Maison Slash zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Maison Slash, voor te leggen. 

5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door Maison Slash is steeds kosteloos. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. Indien de winnaar van een wedstrijd een minderjarig persoon betreft, kan deze prijs enkel worden in ontvangst genomen door zijn/haar ouders (of door de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee (2) maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. Maison Slash behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Maison Slash enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Maison Slash om toepassing te maken van artikel 9.

8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. 

9. In geval van misbruiken, misleiding, vervalsing of bedrog behoudt Maison Slash zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Maison Slash uit te sluiten.

10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch, kosteloos en onvoorwaardelijk aan Maison Slash de toestemming tot publicatie van zijn naam, woonplaats (stad of gemeente) en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard en gebruikt dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden, in overeenstemming met artikel 7 van het Privacybeleid.  

11. De persoonsgegevens die Maison Slash verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de Europese verordening op de bescherming van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. U vindt het privacybeleid van Maison Slash hier terug. 

12. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, geeft de deelnemer automatisch een kosteloos recht aan Maison Slash om alle intellectuele rechten op het materiaal te gebruiken, reproduceren, publiceren en aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers, ongeacht de wijze waarop, voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, zowel voor gebruik in de context van de wedstrijd als voor marketingdoeleinden, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze de voormelde rechten verlenen aan Maison Slash m.b.t. het materiaal. Maison Slash kan steeds de voorlegging vragen van het bewijs van zijn rechten of van de toelating van de rechthebbende.

13. Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media (print, websites, apps, TV, radio, …) uitgebaat door Maison Slash, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd.

14. Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten het Maison Slash-merk voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten van derden. Het materiaal mag (i) geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, kwetsende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten, (ii) niet politiek of religieus geïnspireerd zijn, (iii) obscene of seksuele context hebben, (iv) gewelddadig, provocerend, illegaal, choquerend, gezagsondermijnend of misleidend zijn, (v) aanzetten tot conflicten, misdrijven of terroristische handelingen of deze steunen, (vi) betrekking hebben op wapens, alcohol, drugs of tabak, (vii) schade toebrengen aan de naam of reputatie van Maison Slash of enige andere persoon of organisatie, of (viii) een commercieel oogmerk hebben. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn. Het materiaal mag geen afbreuk doen aan welke wettelijke bepaling dan ook, noch aan de rechten van derden, waaronder het intellectueel eigendomsrecht (waarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht en het tekeningen- en modellenrecht).

15. Maison Slash behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

16. Maison Slash behoudt zich het recht voor om enige directe of indirecte schade die zij leidt uit het overtreden van dit wedstrijdreglement door de deelnemer te verhalen op deze deelnemer. Maison Slash behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement op elk ogenblik te wijzigen. Het wedstrijdreglement en elke wijziging ervan worden via www.maisonslash.be gepubliceerd.

17. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd, alsook enige beslissing genomen door Maison Slash ter gelegenheid van of in het kader van de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Maison Slash de enige organisator. 

18. Door het enkele feit van deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig wedstrijdreglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan Maison Slash hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

19. De mogelijke onwettigheid of on-afdwingbaarheid van een artikel, een paragraaf of een provisie (of een deel van een artikel, paragraaf of provisie) zal op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of provisies van dit wedstrijdreglement beïnvloeden. Als om het even welk deel van dit wedstrijdreglement aanzien wordt als geheel ongeldig zal Maison Slash dit vervangen door een provisie die zo dicht mogelijk aansluit bij het mogelijk economisch effect van de provisie die ongeldig is verklaard.

20. Voor alle vragen betreffende dit wedstrijdreglement, of opmerkingen op klachten betreffende een wedstrijd, gelieve ons te contacteren via alloallo@maisonslash.be.